Kvalitetspolitikk

KVALITETSPOLITIKK VED SVELVIK PRODUKTER

All vår virksomhet skal være preget av god kvalitet. Vi skal levere tjenester og oppdrag i henhold til samarbeidsavtaler, kravspesifikasjoner og bestillinger for den enkelte. Dette dokumentet gjelder i hovedsak Svelvik Produkters leveranser av tjenester til NAV og øvrige samarbeidspartnere

Svelvik Produkters verdigrunnlag skal være retningsgivende i alt vårt arbeide

Kvalitet for Svelvik Produkter defineres som:

- Oppfyllelse av inngåtte forpliktelser

- Fokus på kontinuerlig forbedring

- Samsvar mellom leveranse av tjenester og bruker - kundetilfredshet

Overordnet kvalitetsmål er:

Svelvik Produkter vil være en foretrukket tjenesteleverandør

Dette oppnås ved at Svelvik Produkter:

· bidrar positivt til vekst og utvikling av mennesker og samfunn gjennom arbeid og avklaring

· tilrettelegger for brukermedvirkning

· skal til enhver tid levere tjenester i henhold til gjeldende arbeidsmarkedspolitikk, lov, forskrift og avtaler

· fokuserer på at kunder skal oppleve oss som profesjonelle og pålitelige

· ivaretar eiernes interesser ved god økonomistyring og videreutvikling av våre tjenester

Oppfølging av kvalitetsmål

Dette gjøres vi ved at:

- Vi har brukere og samarbeidspartneres behov i fokus

- Vi er tilgjengelige og pålitelige

- Vi er endringsvillige og tilpasningsdyktige

- Vi arbeider for et positivt arbeidsmiljø

- Vi etablerer gode interne arbeidsrutiner og systemer som sikrer rett levering av tjenester

- Vi har systemer som sørger for kontinuerlig forbedring av interne prosesser

- Vi legger til rette for kontinuerlig kompetanseutvikling

- Vi stimulerer til at ansatte er motiverte for å etterleve kravene i vår kvalitetspolitikk

Dette måles gjennom

- Medarbeidersamtaler og medarbeidertilfredshetsundersøkelser

- Brukerundersøkelser

- Kundeundersøkelser

- Regelmessig evaluering av måloppnåelse

"Tillit og toleranse skaper trygghet og individuell vekst"